A Gentle Reminder …

AKO ANG INYONG PUNO KAYO ANG AKING MGA SANGA. ANG SANGA AY DAPAT LAGING NAKADUGTONG SA PUNO. ANG SANGA NA NAPUTOL O NABALI AY MATUTUYO, IDUGTONG MANG MULI AY HINDI NA MAAARI SAPAGKAT WALA NANG DAGTANG MANANALAYTAY. ANG SANGA NA NAPUTOL AY MATUTUYO AT PAG TUYO NA ANO GINAGAWA, IGINAGATONG, SINUSUNOG.
MGA ANAK, MAPIPIGTAL LAMANG KAYO SA AKING KATAWAN PAG KAYO AY NAGKASALA. SA ALAS DOSE NG GABI,  BABANGON KAYO, MAGNINILAY KAYO, IYAN ANG ORAS NA NAKIKIPAG ULAYAW SA AKIN ANG MGA BANAL, NASA INYO, NASASA INYO ANG MGA BANAL NA IYAN. SASAMAHAN KAYO GAGABAYAN KAYO HUWAG NINYO LAMANG TATALUNIN NG INYONG ISIPAN.
INAASAHAN KO KAYO MGA ANAK, KAYONG MGA SALBABIDA NG BANSANG PINILI KO. LIBUTIN MAN NINYO ANG BUONG DAIGDIG HINDI NINYO MATATAGPUAN ANG KAGANAPANG ITO.
MGA ANAK, BAGO KO KAYO LISANIN, ILAHAD NINYO ANG INYONG MGA KAMAY, IPAPADAMA KO SA INYO ANG ALAB NG AKING ESPIRITU, KUNG INYONG MADAMA SAMBITIN NYO ANG ALELLUIA.
MINAMAHAL KO KAYO MGA ANAK, HINDI KO KAYO PABABAYAAN, LAGI NINYO AKONG KASAMA SAAN MAN KAYO MAGPUNTA. TAWAGIN NINYO AKO, SANGGUNIIN NINYO AKO MGA ANAK. MAHAL KO KAYO, MAHAL NA MAHAL…
GLORIA IN EXCELSIS DEO,
GLORIA IN EXCELSIS DEO,
GLORIA IN EXCELSIS DEO,
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA…

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply